Available courses

Cilj predmeta je razviti opšte, prenosive menadžerske sposobnosti donošenja vlastitih kvalitetnih odluka, rada sa drugima, prenošenja znanja, korištenja informacija kako bi se riješili problemi, te efikasnog i efektnog korištenja vremena i resursa. Ove opšte sposobnosti omogućavaju studentima da budu fleksibilna radna snaga, tj. da se lako i efikasno prilagođavaju svim vrstama promjenu i da svoju karijeru mogu graditi i van agrobiznisa.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim principima nastanka i razvoja bolesti vrtlarskih biljaka, osnovnim skupinama patogena, ekonomski najznačajnijim bolestima pomenutih biljaka, te mjerama njihovog sprječavanja.

Po završetku, studenti će biti u stanju da definiraju osnovne terminološke pojmove u fitopatologiji, identificiraju potencijalnog uzročnika oboljenja na osnovu simptomatološke slike oboljele biljke, prikažu i objasne tok nastanka i razvoja bolesti biljaka, prepoznaju i navedu mjere suzbijanja za nekoliko ekonomski najznačajnijih bolesti vrtlarskih biljaka

Cilj nastave je da studenti ovladaju znanjem o: grupama organizama uzročnika bolesti, međusobnom odnosu biljke domaćina i patogena, uslovima spoljne sredine, procesu patogeneze, mahanizmima otpornosti biljaka prema patogenima, uzrocima nastanka epifitocija, kao i osnovnim mjerama kontrole i suzbijanja patogenih organizama.

Po završetku modula, studenti će biti u stanju:

-     Definirati osnovne pojmove u fitopatologiji i opisati značaj biljnih bolesti u poljoprivrednoj proizvodnji;

-     Kategorizirati osnovne skupine patogenih organizama i objasniti proces infekcije i nastanka biljne bolesti;

-     Prepoznati simptome i promjene na biljkama, te procijeniti etiologiju bolesti;

-     Rukovati sa osnovnom laboratorijskom opremom i analizirati zaraženi biljni materijal i primijeniti osnovne koncepte zaštite biljaka.