Dostupni kursevi

Osnovni cilj modula je proučavanje pojmova vezanih za međunarodnu trgovinu, trgovačke politike i prakse, što će studentu obezbijediti znanja i vještine neophodne za ocjenu na koji način trgovinska politika naše zemlje, ali i zemalja najznačajnijih trgovinskih partnera utiče na poziciju i mogućnosti razvoja, prije svega, privrednog subjekta, a potom i sektora i nacionalne ekonomije. Drugim riječima, cilj ovog modula koji nudi važna bazična makroekonomska znanja, je da student apsolvira znanja i vještine neophodne za donošenje odluka vezanih za odabir načina unapređenja konkurentne pozicije privrednih subjekata, sektora i nacionalne ekonomije. Modul je koncipiran tako da poveže međunarodnu ekonomsku teoriju i primijenjenu agroekonomiku, pružajući neke odgovore vezane za pitanja razvoja, uticaja (analizu) trgovinske politike, trgovine i blagostanja.

Cilj ovog modula je ojačati sposobnost studenata da integriraju menadžerska/ekonomska i tehnološka znanja kako bi na adekvatan način rješavali problem prilagođavanja kvaliteta prehrambenih proizvoda potrebama kupca (zakonodavca) i problem njegovog osiguranja, odnosno obezbjeđenja stalnosti kvaliteta proizvoda na tržištu. Ovaj modul posmatra kvalitet kao osnov dostizanja i održanja konkurentskih prednosti i to po osnovu diferencijacije na tržištu, kao i po osnovu unapređenja efikasnosti ukupnog poslovanja, a kroz unapređenje nivoa organiziranosti, protoka informacija i smanjenje svih vrsta otpada (uključujući i razne gubitke vremena). Drugim riječima, ovaj modul fokusira „spoljne“ karakteristike kvaliteta (efikasnost proizvodnog procesa, marketinga i uticaja na okoliš), koje često ostaju zanemarene u praksi i što onemogućava brži razvoj sektora.

Cilj predmeta je objasniti moderni koncept kvaliteta, način na koji se on osigurava, te kako potrošaču garantira visok stepen sigurnosti i štiti njegove interese, a kako proizvođačima obezbjeđuje održivi razvoj i uspjeh na tržištu. Dakle, predmet je fokusiran na razvoj opštih menadžerskih (upravljačkih) sposobnosti koje će studentu omogućiti da utvrdi koje su potrebe kupca, mogućnosti privrednog subjekta, te na osnovu toga i u suradnji sa kolegama da planira, organizira, implementira, evaluira i unapređuje sistem kvaliteta. Cilj je pružiti studentu iskustvo neophodnosti holističkog pristupa, kombinacije stečenih znanja i vještina, njihove neprestane nadogradnje novim informacijama, znanjima kako bi odgovorili zahtjevima posla.

Opća znanja koja studenti stječu slušanjem ovog predmeta odnose se na proširenje sveukupnih znanja iz poljoprivrede. Uvodi ih se u svijet fitopatologije kako bi dobili saznanja o njenoj povezanosti s ostalim srodnim znanostima. Upoznaju se s različitim uzročnicima biljnih oboljenja na pojedinim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, krmnim, voćnim i povrtnim te na ukrasnom bilju). Glavni cilj ovog predmeta je da studenti ovladaju simptomatologijom, biologijom i ekologijom svakog pojedinog biljnog patogena na već navedenim poljoprivrednim kulturama, te da se upoznaju s različitim mjerama kontrole istog.

Po završetku modula, studenti će biti u stanju: i)Povezati promjene na biljkama sa infekcijom određenim patogenim uzročnikom b)Prepoznati najčešće mikoze, bakterioze i viroze na poljoprivrednim kulturama i objasniti proces nastanka i razvoja pojedinih bolesti c) Identificirati patogene uzročnike biljne bolesti primijenom dijagnostičkih alata i laboratorijskih tehnika d) Klasificirati patogene u pripadajuće sistematske skupine na osnovu morfoloških obilježja e)Izračunati period ostvarivanja infekcije i optimalan rok tretiranja pesticidima e) integrirati usvojeno znanje iz modula sa znanjem stečenim na drugim modulima i kreirati plan i program zaštite biljaka


Cilj predmeta je da studenti ovladaju potrebnim znanjima i vještinama za planiranje i obavljanje eksperimenata u laboratoriju i na zasijanim i zasađenim površinama poljoprivrednih kultura. Studenti će se osposobiti da samostalno obavljaju determinaciju patogenih i štetnih organizama, njihovom uzgoju u laboratoriju, registrovanju ciklusa života, načina održavanja, disiminacije i pojedinih mjera kontrole.

Ciljevi modula su da se studneti upoznaju sa osnovnim principima fitopatologije, procesom nastanka i razvoja biljne bolesti, osnovnim skupinama uzročnika biljne bolesti, kao i mjerama suzbijanja i kontrole biljne bolesti. Pored navedenog studenti će se upoznati sa ekonomski najznačajnijim biljnim bolestima poljoprivrednih kultura koje se javljaju na našem području.


Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa temeljnim principima nastanka i razvoja bolesti vrtlarskih biljaka, osnovnim skupinama patogena, ekonomski najznačajnijim bolestima pomenutih biljaka, te mjerama njihovog sprječavanja.

Po završetku, studenti će biti u stanju da definiraju osnovne terminološke pojmove u fitopatologiji, identificiraju potencijalnog uzročnika oboljenja na osnovu simptomatološke slike oboljele biljke, prikažu i objasne tok nastanka i razvoja bolesti biljaka, prepoznaju i navedu mjere suzbijanja za nekoliko ekonomski najznačajnijih bolesti vrtlarskih biljaka

Cilj nastave je da studenti ovladaju znanjem o: grupama organizama uzročnika bolesti, međusobnom odnosu biljke domaćina i patogena, uslovima spoljne sredine, procesu patogeneze, mahanizmima otpornosti biljaka prema patogenima, uzrocima nastanka epifitocija, kao i osnovnim mjerama kontrole i suzbijanja patogenih organizama.

Po završetku modula, studenti će biti u stanju:

-     Definirati osnovne pojmove u fitopatologiji i opisati značaj biljnih bolesti u poljoprivrednoj proizvodnji;

-     Kategorizirati osnovne skupine patogenih organizama i objasniti proces infekcije i nastanka biljne bolesti;

-     Prepoznati simptome i promjene na biljkama, te procijeniti etiologiju bolesti;

-     Rukovati sa osnovnom laboratorijskom opremom i analizirati zaraženi biljni materijal i primijeniti osnovne koncepte zaštite biljaka.